logo90x56
 • slider02.jpg

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

w firmie P.W. BEMIX

Wprowadzenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR, chcielibyśmy wyjaśnić jak przetwarzamy Państwa dane.

I.Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.W. BEMIX Benedykt Mieszczak zwanym w dalszej części dokumentu „BEMIX” z siedzibą pod adresem : ul. Złotowska 33 89-410 Więcbork +48 (52) 389 61 50 NIP: 558-100-39-93

II.Skąd mamy Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w jednym z niżej wymienionych sposobów:

 1. bezpośrednio od Państwa, np. wizytówka, kontakt bezpośredni, lub inny dowolny środek komunikacji
 2. od podmiotu, który zawarł z BEMIX umowę o świadczeniu usług na Państwa rzecz.
 3. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, strony WWW czy innych podobnych źródeł.

III.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Firma BEMIX nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w naszej firmie można kontaktować się z wyznaczonym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych pod wyżej wskazanym adresem lub poprzez e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV.Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy ?

Pracownicy firmy Bemix przetwarzają następujące kategorie danych osobowych :

 1. dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, e-mail)
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia i realizacji umowy / zamówienia / usługi / transportu oraz wystawienia dokumentów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (np. faktura)

V.Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe ?

Pozyskane dane osobowe są zapisywane i przetwarzane w używanym przez nas systemie informatycznym klasy ERP z modułem CRM, służącym do obsługi zdarzeń handlowych i relacji z kontrahentami /partnerami (Przyjęcia zamówień, dokumenty sprzedażowe, dystrybucja wyrobów, kontakt itp.).W przypadku realizacji dostawy zamówionych wyrobów za pośrednictwem zewnętrznej spedycji, używamy dostarczonego przez konkretnego spedytora systemu, wprowadzając minimalny wymagany zestaw danych pozwalający na identyfikacje odbiorcy i jego prawidłowej lokalizacji. Do systemu informatycznego i usług przetwarzających dane osobowe dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Państwa danych osobowych określonego w punkcie I niniejszego dokumentu.Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz (np. firmy kurierskie). W takich wypadkach zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych (np. umowa powierzenia).

VI.Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych ?

Przekazane nam Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

VII.W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy / realizacji zamówień / wykonania usługi / dystrybucji naszych wyrobów.
 2. w celu zawarcia i realizacji umowy / zamówienia / usługi / dystrybucji wyrobów,
 3. w celu realizacji dostawy do Państwa, produktu będącego przedmiotem umowy / zamówienia za pośrednictwem zewnętrznej spedycji.
 4. w celu wykonania umowy zawartej z  BEMIX  na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 5. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  firmie BEMIX np. wystawienia faktury lub rachunku,
 6. w celu realizacji przez firmę BEMIX czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 7. w celu obsługi reklamacji, wniosków oraz odwołań z Państwa strony,

VIII.Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe ?

Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależna jest od wykonywanej czynności (związanej z jednym z wymienionych w punkcie VIII celem)

 1. Zawarcie i realizacja umowy / zamówienia / usługi z firmą BEMIX
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie BEMIX (np. wystawianie dokumentów sprzedażowych)
 3. Prawnie uzasadniony interes firmy BEMIX (marketing bezpośredni swoich wyrobów i usług )
 4. Wyrażona przez Państwa zgoda

IX.Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe ?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy / zamówienia / usługi / dystrybucji z firmą BEMIX, podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem koniecznym . Podanie danych jest w tym przypadku dobrowolne lecz jednocześnie niezbędne do przeprowadzenia przez nas prawidłowego procesu / usługowego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy, lub realizacja zamówienia/usługi /dostawy. W pozostałym zakresie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi jakiegokolwiek warunku.

X.Udostępnianie danych osobowych.

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez firmę BEMIX w kilku szczególnych sytuacjach, jednakże zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem tj.:

 1. podmiotom i organom, którym firma BEMIX jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od BEMIX danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy, do rejestru dłużników,
 3. podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z BEMIX umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek),
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

XI.Okres przechowywania Państwa danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BEMIX przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt VII celów przetwarzanie, tj. przez okres:

 1. niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana z BEMIX umowy, do czasu zakończenia jej realizacji a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym BEMIX wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. niezbędny do realizacji zlecenia/usługi/dostawy a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym BEMIX wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę/dostawę świadczoną przez BEMIX
 4. niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do dochodzenia roszczeń przez BEMIX w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec BEMIX, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 5. w zakresie obsługi spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad realizacją umów,
 6. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w lit. 1, 2, 4,
 7. w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na BEMIX w związku z prowadzeniem działalności oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełniania tych obowiązków przez BEMIX,
 8. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów BEMIX stanowiących podstawę tego przetwarzania. 

XII.Przysługujące prawa.

W związku z przetwarzaniem przez BEMIX Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,

 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy BEMIX będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

XIII.Jak mogą Państwo cofnąć zgodę/zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych ?

Jeśli chodzi o wyrażenie zgody, to można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną firmie BEMIX w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez BEMIX jest legalne.

BENEDYKT MIESZCZAK

Więcbork 20.05.2018

1493819268 gmail  poczta@bemix.eu

1493819480 viber Tel +48 (52) 389 61 50
         Fax +48 (52) 389 52 55

1493818690 social style 3 skype  skype.com

1493819845 Flurry Google Maps P.W. "BEMIX" Sp. z.o.o.

(dawniej: Benedykt Mieszczak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Bemix")

         Więcbork 89-410, ul. Złotowska 33
         1493823186 Poland Poland 

         NIP/VAT 504-007-61-53

       KRS 0000753180 REGON 381712580

 

 

1493820467 MetroUI Other Antivirus Pracujemy od poniedziałku do piątku
        w godzinach 7-15

 

Używamy ciasteczka żeby ulepszyć naszą stronę oraz Twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie używane do podstawowego działania strony zostały już ustawione. We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk